مسیر سبز گمرک

مسیر سبز گمرک

مسیر سبز گمرکی تقریبا می توان بهترین مسیر گمرکی را عنوان کرد
و دلیلش را می توان گفت کالاوارداتی جز گروه کالایی است که نیاز به مجوزی از ارگان خاص ندارد
و فقط با پرداخت هزینه های گمرک می توانید کالا را از گمرک خارج کنید