مسیر قرمز گمرک

مسیر قرمز گمرک

مسیر قرمز گمرک را به عبارتی میتوان سخت ترین نوع ترخیص کالا عنوان کرد کالای مسیر قرمز جز، دسته کالاهای وارداتی است که حتما نیاز به نمونه برداری و یا نیاز به صدور مجوز ارگان یا سازمان خاصی است که هر کدام از این سازمانها با استفاده از زیر ساخت های سامانه جامع امور گمرکی تایید و یا عدم تایید خود را در سامانه جامع امور گمرکی ثبت می کنند

 

تعیین وضعیت سبز
وضیت سبز گمرکی

ترخیص

ترخیص آنلاین

مرجع امور گمرکی