دستهواردات

اطلاعیه و  اخبار های مربوط به  واردات و ترخیص کالا  در امور گمرکی که بر اساس منابع معتبر  گرد اوری شده است و برای جامع بودن اطلاعات  در اختیار  بازرگانان و ترخیص کاران محترم قرار می گیرد